طرح قدمی برای ظهور

مکتب العباس,راستی انتظار یعنی چه؟ یعنی چشم به راهی؟ نشستن در راه، چشم دوختن به مسیر...فقط نشستن و چشم دوختن!! شبیه خواب نیست؟... اما در بیان پیامبر(ص) ازاین چشم به راهی به عنوان عمل یاد شده. آن هم برترین عمل. پس: انتظار یک عمل است، بی عملی نیست! ولی تمام این سالها، همه ما انگار جور دیگری منتظر بوده ایم. گویا خیلی که دلتنگ می شدیم از سختی های روزگار. به بن بست که می رسیدیم، می گفتیم:راستی آقایی داریم که اگر بیاید همه چیز را خودش درست می کند. همه نابسامانی ها را رو براه می کند. خدایا برسانش دیگر!,طرح "قدمی برای ظهور",
راستی انتظار یعنی چه؟ یعنی چشم به راهی؟ نشستن در راه، چشم دوختن به مسیر...فقط نشستن و چشم دوختن!! شبیه خواب نیست؟... اما در بیان پیامبر(ص) ازاین چشم به راهی به عنوان عمل یاد شده. آن هم برترین عمل. پس: انتظار یک عمل است، بی عملی نیست! ولی تمام این سالها، همه ما انگار جور دیگری منتظر بوده ایم. گویا خیلی که دلتنگ می شدیم از سختی های روزگار. به بن بست که می رسیدیم، می گفتیم:راستی آقایی داریم که اگر بیاید همه چیز را خودش درست می کند. همه نابسامانی ها را رو براه می کند. خدایا برسانش دیگر!    …
هیئت مکتب العباس(ع)خمینی شهر

امروز : شنبه 02 بهمن 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب